Monday, May 25, 2009

Happy [Birthday] to you, Mommy!

I sang this song for my mom on her birthday. Whatdya think?

1 comment:

Lala Gene said...

Wow, Momo!
Jouozu desu ne.

Mama ureshikatta deshoo!
Lala Gene mo ureshikatta no yo.

Kondo, mata isshoni utaemashoo ne...
"Ooki na kuri no ki no shita de...anato to watashi. Nakayoku asobimashoo. Ooki na kuri no ki no shita de (pun!)" Oboeiteiru? Tanoshimi ni shite ne.

Love,
Lala Gene